Ako pripraviť dieťa na Základnú umeleckú školu

Behá vám po byte malý hudobný talent, ktorý doteraz prejavoval svoje danosti len pomocou hrncov alebo príboru? Nebojte sa ho prihlásiť na umeleckú školu. Teraz je ten správny čas. Vyspovedali sme pre vás Mgr. Art.  Kristína Marečková DiS. art., riaditeľku Základnej umeleckej školy v Jaslovských Bohuniciach. Poradí vám ako dieťa pripraviť, ako rozvíjať jeho talent, ako prebieha výučba i to, čo všetko sa v ZUŠ váš Beethoven naučí.

Ako prebieha vyučovanie v ZUŠ?

“Vyučovanie v ZUŠ štandardne prebieha pre každého žiaka riadne zapísaného na vyučovanie, pokiaľ nemá individuálny plán štúdia spravidla rôzne. V hudobnom odbore je to  3 x týždenne, z toho 2 x navštevuje svoj vybraný študijný odbor ako napr. Hra na gitare, Hra na klavíri…. a 1 x Hudobnú náuku (Hudobnú teóriu).

Vo výtvarnom odbore je to 1 x trojhodinovka a v tanečnom odbore 2 x dvojhodinové hodiny tanca, tanečnej prípravy či praxe.

Ak má žiak záujem študovať viac odborov, spravidla je to 1 individuálny predmet , teda Hra na klavíri a jeden skupinový ako napríklad tanečný odbor. K rámcovému učebnému plánu vtedy pribúdajú ďalšie hodiny vybraného predmetu. Na hodiny žiak prichádza v dohodnutom čase s pedagógom , ktoré si zadelí v  prvých týždňoch školského roka” vysvetlila nám riaditeľka.

Čo všetko sa deti naučia?

“Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín. Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania. Hlavným cieľom umeleckého školstva je výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť)”.

 

Medzi ciele ZUŠ patrí:

  • upevňovať kreatívne myslenie,
  • naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu,
  • neustále pestovať zmysel pre dobro a krásu,
  • pokračovať v budovaní hodnotového systému žiaka a obranyschopnosti voči tlaku reklamy,  gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,
  • usmerňovať žiaka k vyšším duchovným hodnotám,
  • prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení,
  • usmerňovať vkusovú orientáciu žiakov,
  • sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne, ale i v oblasti komunikačno-ľudskej,
  • primerane veku rozvíjať kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie, naďalej upevňovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
  • precizovať záujem o potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.

 

Čo ak rodičia nemajú nadanie, môžu ho mať ich deti?

“Samozrejme” odpovedá riaditeľka s úsmevom. Výnimky potvrdzujú pravidlo a často je to vďaka neuveriteľnej genetike a prírode” dodáva.

Kedy sa u väčšiny detí začína prejavovať hudobné nadanie?

“Každé dieťa prichádza do kontaktu s umením ako v domácom prostredí, tak i školskom, kde sa socializuje, zoznamuje, učí. Už v materských školách sa deti učia rôzne piesne, používajú rytmické hudobné nástroje, či Pani učiteľka hrá na klavír a deti spievajú. Hudobné ,,nadanie“ u detí môžeme výraznejšie pozorovať u niektorých detí už od 3 rokov, u niektorých i skôr, zo skúseností však pracovať na určitom pokroku dokáže dieťa práve až v tomto veku” vysvetľuje riaditeľka.

“V dnešnej dobe a nastavenom školskom systéme, je však možné zaradiť dieťa do ZUŠ až od 5 rokov veku dieťaťa” povzdychne si. ”Dovtedy je samozrejme možné pracovať s nadaným dieťaťom v rôznych voľnočasových inštitúciách, krúžkoch, Centrách voľného času” dodáva .

Ako zistiť na aký hudobný nástroj má dieťa nadanie?

“Na talentových prijímacích skúškach na hudobný odbor sa zisťuje rytmika dieťaťa, ktorá je najdôležitejší ukazovateľ pre hru na hudobnom nástroji a tiež melodika, ako dieťa intonuje a chápe výšku tónov. Pri úspešnom absolvovaní talentových skúšok je na dieťati a rodičoch (zákonných  zástupcoch) aký výber hudobného nástroja zvolia. Spravidla na začiatkoch rozhoduje cena hudobného nástroja, prípadne priestorové možnosti (veľkosť klavíra, bicie – hluk..) a mnoho iných faktorov. Dôležité je skĺbiť  cítenie dieťaťa v kombinácii s láskyplným dialógom a následnou selekciou rodičov” pousmeje sa riaditeľka. Na ZUŠ je podľa zákona možné študovať len na 1 hudobný nástroj v individuálnom štúdiu.

 

Ako sa pripraviť na prijímacie skúšky?

“Netreba dieťa v žiadnom prípade stresovať žiadnou prípravou na talentovky. Správny pedagóg rozpozná talentované dieťa podľa jeho špecifických vlastností , prejavu a hravo zvládne jemu primerané rytmické i melodické zadanie, opakuje rytmus vytlieskavaním, zaspieva pieseň…atď.” vysvetľuje riaditeľka.

Bude dieťa potrebovať nástroj, alebo ho zabezpečí ZUŠ?

“Každé dieťa má svoj vlastný nástroj na ktorom pravidelne doma cvičí zadané skladby” upokojila nás pani riaditeľka.

Je potrebné sa s deťmi každodenne pripravovať na hodiny?

“Tak ako v Základnej škole sa dieťa každodenne pripravuje na hodiny, i v ZUŠ je pre progres veľmi dôležitá pravidelnosť cvičenia skladieb”.

Je lepšie deti nechať pripravovať samé, alebo im pomáhať?

“Vo väčšine prípadov máme deti, ktoré nemajú rodičov so znalosťami tejto problematiky, prípadne nikdy neštudovali na žiaden hudobný nástroj. Preto nie je vôbec potrebné pomáhať deťom v ich cvičení, ale je potrebné motivovať ich k pravidelnosti” s úsmevom odpovedá.

Náš tip: Dyslexia či dysgrafia u detí? Netrestajte ich neprávom

Môžeme to prehnať s prípravou?

V zásade nie je možné prehnať prípravu na vyučovanie. Ak  dieťa má vyšší citový vzťah k hudbe, primeranú zodpovednosť a pravidelnosť, umenie, ho formuje a v nijakom prípade mu neublíži. My ako pedagógovia sa výraznej príprave dieťaťa na hodinu nadmieru tešíme”.

Ako dieťa motivovať aby vytrvalo vo výučbe?

“Každé dieťa je individuálne nastavené na štúdium a má iné nadanie, nároky či progres výstupu na výučbu. Preto je veľmi dôležitá kooperácia pedagóga a rodičov z hľadiska psychológie. V každej fáze školského roka sú obdobia, kedy je v kombinácii s obtiažnosťou  učiva bod psychického zlomu dieťaťa. Ak tento úspešne zvláda, prichádza pocit radosti, uspokojenia i vôli pokračovať v ďalšom zdolávaní novej úrovne učiva” dodáva.

Hra na bicie -ZUŠ Jaslovské bohunice - Wellness Magazín

 

Čo ak to dieťaťu nejde?

“Pokiaľ má dieťa nadanie a správnu motiváciu u rodičov i pedagóga, nestáva sa často, že by dieťa nenapredovalo. Dôležitá je príprava doma, teda cvičenie a jeho pravidelnosť” zdôraznila na záver riaditeľka.

Čo ak si to dieťa rozmyslí? Vieme ho spätne motivovať?

“Najčastejším bodom, kedy dieťa stagnuje, je nedostatočná motivácia pedagóga a vytrvalosti rodičov” vysvetľuje nám riaditeľka “dieťa sa začína porovnávať a napodobňuje iných spolužiakov a chce skúsiť iné krúžky či športové aktivity. V ZUŠ je možné ukončiť štúdium k polroku školského roka a na konci školského roka. Ak ale pretrváva správna kooperácia pedagóga i rodičov, k ukončeniu štúdia prichádza zriedkavo”.

Čo by ste odporučili rodičom?

“Pre štúdium na ZUŠ je veľmi potrebná najmä vytrvalosť rodičov, ktorí s nami spolupracujú a spoločne motivujeme dieťa k zdolávaniu jednotlivých stupňov štúdia. V dnešnej dobe chápeme i náročnosť vzdelávania v Základných školách, kde stále viac kladú nároky na deti, ale je potrebné rozvíjať v každom dieťati i potrebu umeleckého cítenia a tým i utvrdzovania pre dnes tak nevyhnutného zmyslu pre dobro a krásu” poradila nám milo.

,,Hudba je melódiou k textu, ktorý sa volá svet“ cituje Arthura Schopenhauera.   

Pani riaditeľka nám potvorila dvere aby sme mohli nahliadnuť za brány Základnej umeleckej školy. Ani vy ani vaše deti sa vôbec nemusia báť prihlásiť sa na hudobný,či iný odbor. Možno vám doma rastie malý Mozart, o ktorom ešte neviete. Nemárnite talent svojej ratolesti a nechajte ho rozkvitať.

Mohlo by sa vám páčiť