Je online vyučovanie plnohodnotné?

Picture1-1

Pred 2 rokmi by nás ani nenapadlo, akej výzve bude čeliť náš školský vzdelávací systém. O online vyučovaní sa hovorilo iba málokedy a bolo vnímané ako niečo inovatívne a nepoznané. V súčasnosti asi neexistuje človek, ktorý by nepoznal slová ako online vyučovanie alebo dištančné vzdelávanie, pretože sú každodennou súčasťou našich životov. Situácia okolo pandémie Covid-19 výrazne ovplyvnila žiakov, študentov, učiteľov ale aj mnohých rodičov a každý online formu vzdelávania vníma inak. Pre niekoho predstavuje nové možnosti a viac času, pre iných zase hotové peklo plné učebných materiálov, zadaní, deadlinov a veľa hodín strávených pri počítači.

Dokáže dištančná výučba plne nahradiť prezenčnú? Je táto forma vzdelávania náročnejšia pre žiakov alebo pre učiteľov? S akými situáciami sa počas online vyučovania stretávajú? Odpovede na tieto otázky zaujímali väčšinu našich čitateľov a preto sa náš magazín wellness.sk pred nedávnom rozhodol uverejniť online anketu, ktorá nám pomohla dozvedieť sa o tom viac. V dnešnom článku sa dočítate, aké výsledky priniesla. Odpovede boli naozaj prekvapivé a niektoré nás aj pobavili.

Účasť na ankete a typy škôl

Účasť na našej ankete bola celkom slušná a zúčastnilo sa jej viac žiakov ako učiteľov. No aj napriek tomu sme sa stretli s množstvom zaujímavých názorov a postrehov. Prišlo nám okolo 120 odpovedí, či už od učiteľov alebo žiakov. Ankety sa zúčastnilo 85,8% žiakov14,2% učiteľov.

Učitelia

Najväčšia časť odpovedí bola od učiteľov stredných škôl 70,6% a od učiteľov druhého stupňa základných škôl 17,6%. Menšia účasť bola od učiteľov gymnázia spojeného so základnou školou 5,9% a od učiteľov z vysokých škôl sme odpoveď nezaznamenali.

Žiaci

Našej ankety sa zúčastnila viac ako polovica študentov stredných škôl a to 58,3%, 36,9% študentov vysokých škôl, 3,9% žiakov druhého stupňa základných škôl a 1% žiakov prvého stupňa základnej školy.

Dokáže dištančná forma vzdelávania nahradiť prezenčnú?

Učitelia

Až 88,2% zúčastnených učiteľov odpovedalo nie a len 5,9% áno. Zaujímalo nás, aké sú teda dôvody, prečo dištančná forma vzdelávania nie je dostačujúca a dostali sme rôzne odpovede. Najčastejšími dôvodmi podľa učiteľov boli tieto:

 • nedostatočná sústredenosť
 • učiteľ nevie prečo žiak nereaguje na otázky (ak nemá zapnutú kameru)
 • nedostatočná kontrola žiaka počas písomiek
 • slabý sociálne kontakty a žiak je od ostatných izolovaný
 • poskytuje skreslený obraz o vedomostiach žiakov
 • nie je možné dostatočne vysvetliť učivo, pretože žiaci nedávajú pozor
 • dlhodobo unavuje žiakov a spôsobuje fyziologické problémy (zlé držanie tela)
 • učiteľ si nedokáže vybudovať taký vzťah so žiakom ako keď je v škole
 • žiaci majú nedostatok pohybu
 • ich aktivita je veľmi slabá
 • zlé technické vybavenie
 • žiaci sa doma nedokážu prinútiť k učeniu
 • rozptyľuje ich domáce prostredie
 • počas hodín žiaci chatujú s kamarátmi
 • žiaci vykonávajú počas hodín iné činnosti
 • nie je možné vykonávať praktické cvičenia
Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/child-wearing-headphones-attending-online-school_11298495.htm#page=1&query=homeschooling&position=49

Prišla nám však aj pozitívna reakcia od učiteľov a to, že žiaci majú k dispozícii viac materiálov priamo na hodine a učiteľ im ich môže kedykoľvek zdieľať. Hodina je tak interaktívnejšia a nie je to len o vysvetľovaní témy, ale aj o vypĺňaní rôznych testov a cvičení. Ak niečomu nerozumejú, môžu sa hneď opýtať učiteľa, ktorý im to vysvetlí. Stále sú však negatíva v prevahe.

Žiaci

Žiaci sú tiež presvedčení o tom, že online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzdelávanie v škole a odpoveď nie označilo až 77,7% opýtaných. 15,5% opýtaných považuje dištančnú formu vzdelávania za dostačujúcu. Ostatné odpovede boli nie úplne jednoznačné a z časti to záviselo od predmetov. Ľahšie predmety sa určite dajú zvládnuť aj online, no tie ťažšie, ktoré si vyžadujú výpočty a názorné či praktické ukážky sú na pochopenie veľmi náročné. Odpovede žiakov boli takmer totožné s odpoveďami učiteľov a zhodli sa aj na tom, že v škole je to učivo lepšie vysvetlené ako v online priestore.

Sú učitelia počas online vyučovania prísnejší na hodnotenie?

Táto otázka je jednou z najčastejšie diskutovaných tém a preto nás zaujímalo aký bude výsledok. Odpovedali nám na ňu hlavne učitelia. Viac než polovica učiteľov 58,8% svojim žiakom verí, že počas online vyučovania pracujú na hodine. 29,4% učiteľov priznalo, že musí svojich žiakov kontrolovať a 5,9%, učiteľov kontroluje žiakov viac najmä kvôli pripojeniu a sledovaniu aktivity na hodine, ale nehodnotia prísnejšie odpovede a písomné práce. Stretli sme sa však aj s odpoveďou, že každý žiak je strojcom svojej vlastnej budúcnosti a ak nechce na hodine pracovať, tak ho nenútia.

Mal by sa opakovať ročník?

Učitelia

Opakovanie ročníka bolo tiež jednou z alternatív, nad ktorou mnohé školy uvažovali. Vzhľadom na to, že žiaci nemajú momentálne inú možnosť vzdelávania a pandemická situácia pretrváva väčšina škôl s tým nesúhlasí. Aký názor majú na to učitelia? 88,2% učiteľov je za to, aby sa ročník neopakoval a len 5,9% súhlasí s opakovaním ročníka. Dôvody, prečo by sa nemal opakovať sú nasledujúce:

 • je to nefér voči žiakom, ktorí pracujú poctivo
 • nikto nemôže zaručiť, že budúci rok bude iná situácia
 • ak je zabezpečená iná forma vzdelávania, nie je dôvod ročník opakovať
 • napriek tomu, že nie je online vyučovanie plnohodnotné, učitelia robia maximum pre to, aby bolo učivo vysvetlené
 • je to organizačne náročné
 • ak učiteľ kontroluje prácu žiakov, nie je potrebné ročník opakovať

Učitelia tvrdia, že všetko je to o prístupe žiakov a ak sa niekto nechce učiť, tak sa nebude učiť ani online ani v prípade opakovaného ročníka.

Žiaci

Ani žiaci nesúhlasia s opakovaním ročníka, konkrétne 82,5%. Dôvody sú rôzne, ale väčšina nechce študovať o rok dlhšie, pretože sa učia teraz aj napriek tomu, že je to pre nich ťažšie. 11,7% je za opakovanie ročníka, ale nie je to kvôli učivu. Často im chýba potrebná prax ale aj spolužiaci, školské výlety a iné aktivity, ktorých sa kvôli pandémii nemohli zúčastniť. Niektorí žiaci uviedli aj to, že prvému ročníku na základných školách by opakovanie ročníka určite pomohlo.

Aký majú učitelia a žiaci názor na zrušenie monitoru a maturity?

Učitelia

Aj napriek tomu, že už vieme ako to bude s monitorom a maturitou tento rok, učitelia mali možnosť vyjadriť svoj názor. Viac ako polovica učiteľov, 58,8% nesúhlasí so zrušením, pretože žiaci nebudú dostatočne pripravení na ďalšie štúdium a zvládanie stresových situácií. 41,2% učiteľov sa vyjadrilo, že žiaci by nemali byť hodnotení na základe jednej skúšky. Podľa nich je v súčasnej situácii zrušenie týchto záverečných skúšok akceptovateľné.

A ako je to s hodnotením podľa priemeru známok dosiahnutých počas celého štúdia? Niektorí uviedli, že priemer by mohol žiakov motivovať k učeniu počas každého roka, no väčšina je presvedčená o tom, že minimálne maturita je dôležitou skúškou v živote človeka a je možné ju zrealizovať aj online za upravených podmienok.

Žiaci

Žiaci majú na to iný názor a zo zrušeného monitoru a maturity sa tešia. 46,6% uviedla, že so zrušením súhlasia, pretože nebudú vystavení zbytočnému tlaku v už aj tak náročnej situácii. 37,9% žiakov s tým však nesúhlasí, pretože majú pocit, že nebudú dostatočne pripravení na ďalšie štúdium. Iní sú za to, aby sa záverečné skúšky upravili, no nie úplne zrušili a niektorí to považujú iba za formalitu.

Tipy na zvládanie online vyučovania

Učitelia

88,2% učiteľov uviedlo, že im žiaci už chýbajú a podelili sa s nami aj o zaujímavé tipy. Podľa nich je dôležité brať online vyučovanie s humorom, byť kreatívny a pravidelne chodiť do prírody na prechádzky. Online vyučovanie by mali učitelia brať ako bežnú súčasť života, pristupovať k nemu zodpovedne a vedieť si vhodne manažovať čas.

Žiaci

Žiaci majú tiež svoje overené tipy ako zvládať online vyučovanie lepšie. Základom je kvalitný spánok, pravidelný pohyb počas prestávok medzi hodinami, správne nastavenie rutiny a vypnutie elektronických zariadení v čase, keď ich nepotrebujeme. Netreba si nič nechávať na poslednú chvíľu a všetky zadania a písomky si naplánovať tak, aby ste na nič nezabudli.

Zdroj: https://www.freepik.com/free-photo/little-girl-being-tired-home_9039510.htm#page=1&query=homeschooling&position=9

Počas hodín vie pomôcť aj to, ak telefón odložíte niekam z dosahu a budete sa venovať iba štúdiu. Po skončení online vyučovania, nesadať hneď ku televízoru a ďalším elektronickým zariadeniam, ale dopriať si čas na aktivity, ktoré obľubujete, najlepšie vonku. Ak chcete úspešné zvládnuť polrok či semester, musíte sa na každú hodinu pravidelne pripravovať a nehľadať spôsoby, prečo sa niečo nedá.

Vtipné situácie počas online vyučovania

Učitelia

Vtipných situácii nie je nikdy dosť a obzvlášť nie počas online hodín. Učitelia sa najmä v ranných hodinách stretávajú so strapatými, rozospatými žiakmi, ktorí často len pred niekoľkými minútami vstali z postele alebo dokonca majú online hodinu priamo v posteli. Chlapci majú vlasy oveľa dlhšie ako keď chodili do školy a niektorí majú aj fúzy a brady, ktoré predtým nemali. Bežné sú aj komentáre rodičov v pozadí žiakov upozorňujúce na neporiadok v izbe, oteckovia v boxerkach, ale aj domáci miláčikovia priamo v kamere. Učitelia neraz vidia viac zo súkromia žiaka ako by chceli. Pobaviť vedia aj všelijaké výhovorky, prečo nemôžu zapnúť kameru a podobne.

Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/fotka/utulny-spojenie-pripojenie-stol-4049992/

Žiaci

Aj žiaci prispeli svojimi vtipnými situáciami. Asi najčastejším problém býva nechcene zapnutý mikrofón a tak sa učitelia aj spolužiaci dozvedia rôzne nepekné komentáre na ich osobu, bežným zvykom sú aj splachujúce záchody v pozadí či vyzdvihovanie zásielok od kuriérov. Prekvapiť vedia aj ratolesti učiteľov, ktoré sa chcú tiež zapojiť do vyučovacieho procesu a súkromné rozhovory s rodinou, ktoré nemal nikto počuť ako napr. čo bude variť triedna na obed, kedy vyberie veci z práčky a podobne.

Nepríjemne prekvapiť vie aj zabudnutá zapnutá kamera. Učitelia a spolužiaci často vidia, čo všetko ostatní robia na online hodinách namiesto toho, aby dávali pozor. Niektorí sa prezliekajú priamo v kamere, niektorí práve konzumujú raňajky či obed, iný pozerajú televízor a sú aj takí, ktorí počas hodiny bez problémov spia ďalej.

Anketa ukázala najmä jednu dôležitú skutočnosť a to benevolentnejší prístup zo strany žiakov počas online vyučovania. Zhodli sa na tom nielen učitelia, ale priznali si to aj žiaci. Dôvod je jednoduchý. Domáci priestor bol doposiaľ určený na iné činnosti a zvyknúť si na pravidelné online hodiny nie je až také ľahké. Chýbajúci sociálny kontakt je tiež veľmi viditeľný a žiaci nie sú zvyknutí komunikovať tak, ako keď chodili do školy. Dúfame, že ste sa vďaka našej ankete dozvedeli nové a zaujímavé informácie a prajeme vám veľa úspechov a trpezlivosti počas online vyučovania.